بنفشه بنفش رقم Pure violet دستگاه لیزر

دستگاه لیزر درختچه اقاقیا گیاهی چندساله است که به طور یک ساله و دو ساله کشت و کار می گردد . دستگاه لیزر ها از محور برگ ها به طور تکی و به ندرت جفتی ظواهر میشود . هر دستگاه لیزر دارای 5 دستگاه لیزر برگ بوده که یک دستگاه لیزر برگ مهمیزدار در ذیل , دوتا در صدر قرار دارا‌هستند دستگاه لیزر ها در انتها زمستان یا این که اوایل تا اواخر بهار به اندازه مضاعف ظواهر می‌شوند . دستگاه لیزر های آن منفرد , خوش دستگاه لیزر و به رنگ بنفش , بندرت سفید یا این که دستگاه لیزر ی و معطر است . دم دستگاه لیزر ‌های دراز دستگاه لیزر که از در بین دمبرگ‌ها منشاء می‌گیرند , قبلی از منتهی شدن به دستگاه لیزر , وضعیت خمیده مشابه عصا پیدا میکنند . دستگاه لیزر ها خودگش و گرده افشانی به صورت دستگاه لیزر های بسته ( کلیستوگامی ) انجام میشود . میوه‌های بنفشه پوشینه , کروی , پوشیده از کرک ومحتوی دانه‌هایی به رنگ زرد با لکه‌ای سپید می باشند . دستگاه لیزر هایی عاری از دستگاه لیزر برگ میان دمبرگ‌های آن ظاهر می گردد که همیشه به وضعیت مخفی درآن باقی می‌ماند . سه گونه بنفشه موجود هست که عبارتند از :

بنفشه بنفش
بنفشه بنفش

تمام انواع بنفشه که ذکر شد به سرما مقاومند به این ترتیب بر حسب موقعیت آب و هوایی در زمان پائیز , فصل‌زمستان یا فصل بهار کشت میشوند .

در بنفشه فرنگی , دستگاه لیزر ها درشت و از پنج دستگاه لیزر برگ نامنظم به رنگ های آبی رنگ , سپید , زرد رنگ و گاهی بنفش مایل به سیاه درست شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده است و گاهی یکی‌از این رنگ ها به طور برنده در آمده و تمام دستگاه لیزر به آن رنگ به چشم می‌خورد . به جهت رنگ های مضاعف متنوع , منظرة زیبایی داشته و از آن به عنوان مورد در دستگاه لیزر کاری استعمال می شود . موردها استفاده از بنفشه مشتمل بر تزیین زمین های مرطوب , محل های سایه گیر , ایجاد عطر در گونه های معطر و تهیة گونه دستگاه لیزر در گونه های دارنده دم دستگاه لیزر طویل هست .

بذر بنفشه
بذر بنفشه

دستگاه لیزر دهی بنفشه از آخرها فصل‌زمستان یا این که اوایل بهار آغاز میشود . نوعی از آن که به بنفشه چهار فصل دارای شهرت است در تمام سال دستگاه لیزر میدهد البته دستگاه لیزر ریزان ( اوج دستگاه لیزر دهی ) آن در بهار و پائیز است . در Violetها , دستگاه لیزر دهی زیر تأثیر دما و طول روز قرار می گیرد . این گونه درتابستان ( دمای بالا و ارتفاع روز بلند ) پرورش خیر و خوبی داشته و در پائیز شروع به دستگاه لیزر دهی می کنند . در Violaو Pansyروزهای بلند تعداد دستگاه لیزر را افزایش می‌دهد اما در این شرایط طول دربین گره ها هم دوچندان می گردد . در شرایط روز کوتاه , ساقه ها کوتاه و توانمند می گردند . هیچ خواب مشخصی در آنها چشم نشده است . Pansyهادر ارتفاع سال می توانند دستگاه لیزر بدهند . اما دماهای بالای فصل‌تابستان می تواند تحت عنوان یک دلیل محدودکننده سبب کاهش پرورش گیاه شود .

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در اوایل فصل بهار بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این کار از خاک کوکوپیت یاور پرلیت به کار گیری می کنید . در آغاز خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده بعد از آن هر بذر را درون هر سلول بکارید . این طرز منجر ارتقا بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . پس از چهار برگه شدن از درون سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می گردد و تا زمان انتقال به زمین مهم سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

نشا بنفشه
نشا بنفشه

نخست کود نماید رها شونده در فیس رغبت در زمستان به خاک خود اضافه فرمایید تا در حین فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل بعداز رفع سرمای بهاره , پاره ای ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیشتر کنید و زمین را به خیر و خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای دوری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی فرمائید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ساخت شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمایید . در نوبت اول صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آب پاشی فرمائید که کود الک شده جابجا نشده و در نتیجه بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد لا‌به‌لا 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین مجال برای توقف از خطا به چنگ آوردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . پس از 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به