توضیح درخصوص سیکاس زامیا : دستگاه لیزر

شاخه های حساس به همانند سرخس از تنه دارای اهمیت از راءس به حریم آن گسترده شده و هر کدام از این شاخه ها دارای برگچه های بیضی صورت دارنده بافت چرمی ضخیم و طول 3 تا 13 سانتیمتر میباشند که در هنگام لمس همانند مقوا می باشند و به همین دلیل در کشورمان به عنوان سیکاس مقوایی پر اسم و رسم شده‌است .

درین گیاه دوپایه جنس ماده و نر از همدیگر جداست و از روی صورت دستگاه لیزر سیکاس زامیا جنس آن ها قابل شناسایی است .

سیکاس زامیای ماده یک مخروط به رنگ قهوه ای زنگ زده در مرکز تاج خود ایجاد می نماید که محل ساخت بذر سیکاس زامیا است .

سیکاس زامیا نر هم دستگاه لیزر تولید می کند که میزان آن کوچکتر از دستگاه لیزر سیکاس ماده بوده و صورت خوشه ای داراست و وظیف گرده افشانی دستگاه لیزر ماده را بر عهده دارد . خلاف سیکاس رولتا , دستگاه لیزر نر و ماده سیکاس زامیا حتی در گیاهان بسیارجوان هم صورت میگیرد .

اندازه بذر سیکاس مقوایی حدود 2 تا 3 سانتیمتر است که به صورت منظم و مرتبی در باطن مخروط ماده و تحت فلس های دستگاه لیزر صورت می‌گیرند .

منفعت به عنوان گیاه آپارتمانی :

در مناطق معتدل می قدرت آن را به عنوان یک گیاه آپارتمانی رویش داد و در بخشها نیمه گرمسیری می شود به عنوان یک گیاه دستگاه لیزر دانی و یا گیاه فضای گشوده به سادگی آن را رشد بخشید . زامیا گیاهی است که به سادگی قابل رویش بوده اما نرخ رویش کی دارااست . با کاشت سیکاس زامیا در دستگاه لیزر دانهای ناچیز عمق می قدرت آن را همانند یک بونسای رشد داد .

بنسای سیکاس زامیا مقوایی

نور : مورد نیاز سیکاس زامیادر آفتاب کامل رویش می کند . قرار دادن گیاه زامیا به صورت منظم مقابل پنجره به گونه ای به تمامی قسمتهای گیاه به صورت دستگاه لیزر مارچوبه برسد اضطراری است و گاهی اوقات بایستی گیاه را چرخاند تا از پرورش نا همگون برگها و یا این که کچلی یک طرفه آن دوری نمود .
دمای مناسب : دمای معمولی اتاق برای این سرخس نخلی در حین سال مناسب است . این دما فی مابین 16 – 24 جايگاه سانتی گراد هست .

آب : صرفا زمانی آب پاشی زامیا حتمی است که خاک تحت آن به طور کامل خشک است . آبیاری باید با میانروی صورت بپذیرد . این سیکاس مقاوم در برابر خشکسالی است . اما بی آبی شدید سبب ریزش برگ های آن می شود . مدام از زهکشی عالی دستگاه لیزر دان اطمینان داشته باشید چون عدم زهکشی و عده شدن آب در دستگاه لیزر دان به پوسیدگی ریشه سیکاس زامیا می انجامد .
هنگام آبیاری سیکاس زامیا آب را به داخل دستگاه لیزر دان بریزید و از پاشیدن آب به روی برگ و تنه آن اجتناب فرمایید .
کود : تغذیه زامیا یک توشه در بهار و یک بار در تابستان با یک کود دلخواه و سبک , ایده آل است .

تعویض دستگاه لیزر دان زامیا :