توليد افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه گونه های دستگاه لیزر در استان خوزستان

در طي سال پیشین افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه اشکال دستگاه لیزر هاي شاخه بريده , ۵ ميليون درخت و درختچه زينتي و آپارتماني , ۱۰ ميليون نشاء دستگاه لیزر هاي فصلي و ۱۴۰ ميليون پياز و پيازچه در استان خوزستان توليد شد .

به گزارش ایانا : مدير باغباني اداره با اعلام خبر فوق اعلام‌کرد : مرحله دستگاه لیزر و گياهان زينتي استان در سال۹۱ با ۳۰ هكتار افزايش نسبت به سال ۹۰ به ۷۰۰ هكتار شامل ۳۶۰ هكتار كشت در فضاي آزاد و ۳۴۰ هكتار كشت در دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك رسيده است .

حليم كوتي با بيان اين مقاله كه استان خوزستان يكي از چهار ناحیه بیشتر توليد دستگاه لیزر و گياه كشور يعني تهران , مركزي , خوزستان و مازندران مي باشد اعلام‌کرد : استان خوزستان با دقت به پتانسيل هاي فراوان براي توليد دستگاه لیزر و گياه اعم از تنوع اقليمي , آفتاب درخشان , شرايط مطلوب آب و خاك در شمال استان , نيروي كار مضاعف , استفاده مندي از ذخاير انرژي فسيلي با دست‌کم انرژي مصرفي و توليد زودرس در تأمين نياز داخلي كشور و نيز بخشي از نياز بازار صادران سهم بسزايي دارا مي باشد .

وي تصريح نمود : استان خوزستان از حیث تراز زير كشت دستگاه لیزر و گياه درجه سوم كشوري , از دید سطح دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك مرتبه سوم كشور , از نظر تراز زير كشت و توليد دستگاه لیزر مريم و پياز و پياز چه مرتبه اول كشور , از نظر تراز زير كشت دستگاه لیزر رز درجه نخستین و از حیث توليد دستگاه لیزر رز مرتبه دوم كشور را به خویش اختصاص داده است . و از دید مرحله زير كشت دستگاه لیزر نرگس درجه ي دوم و از نظر توليد دستگاه لیزر نرگس جايگاه ي سوم كشور را به خویش اختصاص داده است .

كوتي به شهرستان هاي اکثر ي توليد دستگاه لیزر و گياه در استان اشاره کرد و اعلام کرد : شهرستان دزفول با ۵۱۰ هكتار , بهبهان با ۸۰ هكتار , شهرستان انديمشك با ۳۷هكتار و شهرستان شوش با ۲۳هكتار بيشترين تراز زير كشت دستگاه لیزر و گياهان زينتي را دارا مي باشند .

وي به عمده ترين دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان در دستگاه لیزر خانه ها اشاره کرد و گفت : دستگاه لیزر رز با سطح زير كشت ۴۳۰ هكتار و توليد ۹۲ ميليون شاخه , دستگاه لیزر مريم با تراز زير كشت ۱۳۵ هكتار و توليد ۲۷ ميليون شاخه , دستگاه لیزر نرگس با مرحله زير كشت ۷۵ هكتار و توليد ۱۸ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه , دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول با مرحله زير كشت ۱۶ هكتار و توليد ۳ ميليون شاخه مي باشد و ساير دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان مانند آفتابگردان زينتي , مرواريد , ليليوم و زنبق داراي سطحي معادل ۱۰ هكتار و توليد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه دستگاه لیزر در استان می باشند .

مدير باغباني به فصل برداشت دستگاه لیزر در استان اشاره کرد و اذعان کرد : برداشت دستگاه لیزر در استان خوزستان از اوايل تا میانه آبان ماه با برداشت دستگاه لیزر رز و مريم استارت شده و تا پايان ارديبهشت با برداشت دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول خاتمه مي يابد &# دستگاه لیزر سبز یا این که قرمز رنگ ;