خت دستگاه لیزر مي درختي

بيد ( salix )

معمولا از جور بيد مجنون و پيوند آن بر روي نوع هاي ديگر فایده مي شود . بيد درختي دو پايه است و به آساني از طريق قلمه تكثير مي شود داراي پرورش سريع بوده و بسيار مقاوم است . خاك مرطوب و حاشيه رودخانه ها مكان هاي مناسبي براي تكثير اين درخت مي باشند . از نگاه آب و هوايي بيد كاملا به سوز‌و‌سرما مقاوم است تكثير و كاشت اين درخت نيز در شمال ايران بخوبي انجام مي شود در پارك و دستگاه لیزر شن نماي بسيار جلبي دارااست بويژه در حالتی که در رابطه با استخر و آبگینه آب مصرف شود . براي هرس بيد مي اقتدار شاخه هاي اجباری و پاجوش ها را در زمستان بريد . براي واريته هايي كه شاخه هاي رنگي دارند هرس شديد لازم است . بهترين رویکرد تكثير بيد از طريق قلمه است , براي به چنگ آوردن ارقام زيباتر از پيوند فایده مي شود برای مثال بيد فري را بر روي بيد معمولي پيوند مي زنند تا درختي زيبا با شاخه هاي مارپيچ به دست آيد .

اقاقيا &# دستگاه لیزر هایی با رنگ های تند و خنده رو )

نوع هاي متنوعي دارد اقاقياي چتري درختي كوچك با برگهاي مركب است دستگاه لیزر هايي شبيه به دستگاه لیزر نخود به طور خوشه هاي آويزان با رايحه اي معطر دارد كه در فصل بهار شكوفا مي شوند . اقاقيا به دليل داشتن بافت سبك برگها فروغ را به خوبي از خود عبور داده و امكان كاشت دستگاه لیزر و چمن در زير آن موجود هست . به دليل كوچك بودن اندازه مطلوب كاشت در بلوارها و فضاهاي محدود مي باشد . معمولا اقاقيا را در آخرها پاييز هرس مي كنند تا در فصل بهار سال سپس شاخه هاي جديدي رویش كند , اين درخت داراي چوب محكمي مي باشد و شاخه هايش ترد و شكننده است بنابراين از كاشت آن در محل هاي با باد شديد بايد اجتناب ورزيد . در هر گونه خاك و شرايط آب و هوايي پرورش ميكند و مقاومت بالايي دارااست اما در خاكهاي پر نمک و قليايي احتمال بروز كمبود آهن و زردي برگ ها وجود دارد . تكثير اقاقيا از خط مش بذر , پيوند و يا پاجوش انجام مي شود .

دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
( Hybiscus syriacus )
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
از خانواده ختمي دو دسته ختمي درختي و چيني در ايران كابرد زيادي دارااست . از آنجايي كه مقاومت ختمي درختي به سوزوسرما بيشتر از ختمي چيني مي باشد از آن در فضاي آزاد و از نوع چيني در دستگاه لیزر خانه ها استفاده مي شود . ختمي درختي در شمال ايران به خوبي رشد ميكند داراي دستگاه لیزر هاي درشت شيپوري شكل و درراي رنگ هاي متنوعي مي باشد . ازدياد ختمي از طريق قلمه و بذر مي باشد . كه در رخ تكثير با بذر احتمال تفرق صفات و ايجاد ارقام ورنگهاي جديد نيز موجود است .