دستگاه لیزر آذین آنمونی

دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به مدل نادر پر شباهت داراست و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و موقعیت برجسته و بالشتک مانند دارااست . دستگاه لیزر چه های لوله ای ( مرکزی ) آن می تواند هم رنگ یا این که دارای رنگی گوناگون از دستگاه لیزر چه های کناری باشد .

داوودی آنمونی
داوودی آنمونی

3 . دستگاه لیزر آذین منگوله ای ( Pompon ) : تماما پر لبریز بوده و حالتی کروی و توپی شکل داشته که به دلیل دستگاه لیزر های کناری کوتاه و یکنواخت آن می باشد . شکل آن از قرینه ای بدون نقص برخوردار بوده و راس دستگاه لیزر دیده نمی‌شوند . این دستگاه لیزر آذین در سه میزان قابل رؤیت است .

داوودی منگوله ای
داوودی منگوله ای

تکمه های کوچک که قطر آن cm4 یا این که قدری کمتر است .

میانگین که قطر آن cm4 – 6 است .

والا که قطر آن cm6 – 10 است .

4 . دستگاه لیزر آذین دکوری ( درختچه دکوری , پیوندی مورد ( مورت ) ) : شبیه گونه منگوله ای است چون در مبنا از دستگاه لیزر های شعاعی تشکیل شده شده‌است اما سطر های بیرونی طویل خیس از دستگاه لیزر های میانی هستند و شکلی مسطح و غیر متقارن به دستگاه لیزر می‌دهند . این دستگاه لیزر ها در مقدار های متوسط و تبارک چشم می گردند .

داوودی
داوودی

5 . دسته دستگاه لیزر درشت : در این زمینه قطر دستگاه لیزر ها حتی اضافه از 10 سانتی متر بوده و به اشـکال گوناگـون طبقه بندی می گردند . دستگاه لیزر های مرکزی در اغلب فرم ها چندان شفاف نمیباشد . انواع گوناگون آن شامل موارد زیر است :

Incurved : دستگاه لیزر ها کاملا لبریز مالامال و کروی صورت می‌باشند و دستگاه لیزر های کناری نیز میزان دستگاه لیزر های مرکزی می‌باشند و درسمت بالا و داخل خم می‌شوند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Fully Reflexed : دستگاه لیزر ها کاملا لبریز پر و کروی صورت بوده , دستگاه لیزر چه های شعاعی از تاج هر دستگاه لیزر باز شده و به سمت پایین و باطن خم شده و با ساقه تماس می‌یابند .