دستگاه لیزر بذر داوودی S1

گیاه ملی ژاپن و زادگاه با اهمیت آن آسیا و به احتمال زیاد چین و ژاپن است . مهمترین دستگاه لیزر بریدنی در جهان بوده و دارنده بیشتراز 200 دسته است که میان آن‌ها مدل ها و رقم های یک سـاله علفی , چندساله و درختچه های کوچک و بوته ای وجود دارد . در سالیان اخیر کاشت و نگهداری ان در دستگاه لیزر دان بخصوص گونه های پاکوتاه ان در اپارتمان ها معمول شده‌است , بعداز میخک از مهمترین و اقتصادی ترین دستگاه لیزر های تجارتی و است و علت ان ارتفاع عمر دوچندان دستگاه لیزر بریده ان در دستگاه لیزر دان است , از مزایای دیگر این گیاه زینتی قابلیت ساخت و دستگاه لیزر دهی در تمام ارتفاع سال است که با کوتاه و بلند کردن ارتفاع روز در دستگاه لیزر خانه گیاه را وادار به دستگاه لیزر دهی می کند , دستگاه لیزر ها با رنگ های متنوع به صورت اندک پر و پرپر در واریته های گوناگون به ظهور میرسند هر گیاه بوسیله دستک هایی در مرحله زمین توسعه می‌یابد و تولید تعداد زیادی ساقه ایستاده می نماید که در صورت لزوم می بایست جدا و هرس شوند . هر ساقه میتواند تعداد زیادی شاخه های فرعی داشته باشد . برگ های آن احتمال دارد صاف یا این که دندانه دار باشد که به طور متناوب روی ساقه قرار دارا هستند . گهگاه سـاقه و برگ های آن کمی چسبناک است . بـر اثر مالش و خراش دادن بـرگ ها , بـوی خیر و خوبی از آن متصـاعد می‌شود .

بذر داوودی
بذر داوودی

مبتنی بر شکل و فرم دستگاه لیزر آذین , برخی از صورت های همگانی دستگاه لیزر آذین به صورت تجاری رشد داده می‌شوند به صورت زیر طبقه بندی می گردند :

1 . دستگاه لیزر آذین کم پر ( Single ) : شبیه آفتاب گردان و متشکل از 5 ردیف دستگاه لیزر چه های شعاعی پهن است که در نزدیکی صفحه مرکزی زرد با مرکز سبز قرار دارند .

داوودی اندک مالامال
داوودی نادر پر

2 . دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به دسته قلیل پر شباهت دارااست و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و حالت پر رنگ و بالشتک نظیر داراست . دستگاه لیزر چه های لوله ای ( مرکزی ) آن می تواند نیز رنگ یا دارای رنگی گوناگون از دستگاه لیزر چه های کناری باشد &# بذر دستگاه لیزر اکیناسه S1 ;