دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی

نام فارسی : به ژاپنی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# ایران روتک دستگاه لیزر ; Fliowering Quince

اسم علمی : Cheanomeles Japonicea

خانواده : Rosaceae

به ژاپنی در اسفند و فروردین ماه

درختچه به ژاپنی در اسفند و فروردین ماه

جور : درختچه خزان دار

میزان حد بخش اعظم ( متر ) : 1 . 5 طول * 1 گستردگی

فرم : دستگاه لیزر دانی تا گرد

بافت : وحشتناک

رنگ برگها : سبز تیره

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : پرچینی , کنار دیوار , تاکیدی , مانع تردد


رنگ دستگاه لیزر ها : سرخ و صورتی و سپید

سرعت پرورش : نماید

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوز‌و‌سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

به ژاپنی

توضیحات در مورد گیاه :

مشاهده شکوفه های خوش رنگ در درختچه کوچک و گرد به ژاپنی در اواخر فصل‌زمستان داخل شدن بهار را نوید می دهد . این شکوفه ها به برهه زمانی حدود 10 روز باز می باشند و بعد فرم وحشیانه درختچه با شاخه های طاقت فرسا و معمولا تیغدار و برگهای سبز تیره نمایان خواهند شد . این گیاه از گیاهان به اصطلاح سیاه ریشه محسوب میشود .

میوه به ژاپنی و کاربرد آن :

در فصل پاییز میده های کوچک و تقریبا رنگ زرد رنگی به شکل سیب یا به نمایان می شوند که برای تهیه ژله گزینه به کارگیری قرار میگیرد .

درختچه زینتی به ژاپنی
دستگاه لیزر
خاک مناسب :
دستگاه لیزر
به ژاپنی به انداع خاکها و تغییرات رطوبتی خاک سازگاری نشان می دهد البته شاید در خاکهای قلیایی برگها کلروز نشان دهند . دستگاه لیزر دهی عالی در موقعیت آفتاب بدون نقص حاصل خواهد شد .
دستگاه لیزر
هرس به ژاپنی :
دستگاه لیزر
بهتر است هرساله پس از اتمام دستگاه لیزر دهی شاخه های نا مرتب قسمت های مرکزی بوته حذف شوند و شاخه های سال قبل تا یک سوم طول ساقه کوتاه شوند .

میوه به ژاپنی

از میوه درختچه زینتی به ژاپنی برای تصحیح کردن ژله به کارگیری می شود .

منش های تکثیر و ازدیاد :

بذرکاری در پاییز و در هوای آزاد و یا تیمار سرمایی بذر ها در دمای 2 تا 4 رتبه سانتیگراد به دوران 2 – 3 ماه . از روش قلمه ریشه و قلمه علفی تهیه شده در اواخر فصل بهار هم نشر می گردد . قلمه های ریشه در فصل پاییز تهیه و تنظیم شده و تا فصل بهار در دمای 2 – 4 درجه سانتیگراد حفظ می‌شوند .

برای اطلاع از آفات و خطاها به ژاپنی اینجا را ببینید .

عکس هایی دیگر از به ژاپنی :

به ژاپنی 1
به ژاپنی 1
به ژاپنی 2
به ژاپنی 2
به ژاپنی 3
به ژاپنی 3
به ژاپنی 4
به ژاپنی 4
به ژاپنی 5
به ژاپنی 5
به ژاپنی 6
به ژاپنی 6
به ژاپنی 7
به ژاپنی 7
به ژاپنی 8
به ژاپنی 8
به ژاپنی 9
به ژاپنی 9
به ژاپنی 10
به ژاپنی 10
به ژاپنی 11
به ژاپنی 11
به ژاپنی 12
به ژاپنی 12