دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در مقدار های گوناگون

روش دستگاه لیزر آماریلیس بسته نشود بعد از آن دستگاه لیزر دان را آب پاشی کنید . در این تراز می قدرت دستگاه لیزر دان ها را به دور و اطراف باز منتقل کرد و تا آغاز بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آبیاری باعث پوسیدگی پیاز میشود در چهره بارش پاییزی آبیاری انقطاع میگردد ) با شروع زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می توان دستگاه لیزر دان ها را درون جعبه ای گرانقدر قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل‌زمستان نگهداری کرد در بخش اعظمی از نقاط سردسیر میهن میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک بیرون از دستگاه لیزر خانه قرار اعطا کرد . برای این منظور شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می‌شود و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده می‌شوند و سپس شیار با یک خاک سبک ( خاک عادی +ماسه + خاک برگ ) لبریز میگردد .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از تحت خاک و یا این که ماسه درآورده و در فیس قطع نزولات جوی شروع به آب پاشی دستگاه لیزر دان میکنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به باطن خانه و آورده و در دمای حدود 15 حفظ می‌کنیم ( معمولا وسط اسفند آغاز به سبز شدن می نماید ) بعداز سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان باید مدام مرطوب نگهداشته شود بعداز رشد ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن بایستی دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محیط خنک و به دور از فروغ و روشنایی آفتاب حفظ شود تا ارتفاع عمر دستگاه لیزر لاله ارتقاء یابد . ارتفاع قدمت لاله از 10 الی 30 روز بسته به دسته واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو نحوه می توان انجام بخشید در روش نخستین مبنی بر جور پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا این که ساقه کوتاه است می بضاعت و توان در دستگاه لیزر دان هایی با ارتفاع متفاوت کاشت و در روش دوم هم می توان با انتخاب یک دستگاه لیزر دان بزرگ با طول حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های گوناگون در دستگاه لیزر دان کاشت که بعداز ظواهر می شوند

ارسال به تمام نقاط جمهوری اسلامی ایران