دستگاه لیزر شاهپسند

هرس :

برای هرس این گیاه بایستی تا حدود اواخر زمستان طاقت کرد . سپس شاخه های گیاه را طوری قطع کرد که حدود 30 سانتیمتر از آنها باقی بمانند . ساقه های باقی‌مانده را با لایه ای از کودپوسیده دامی ببندید . وجود این لایه به حف دستگاه لیزر اظت از شاخه ها در قبال سرمای زمستانه یاری قابل توجهی می کند . در بهار حوصله فرمائید تا آخری یخبندانها نیز تمام شود و بعد از آن این پوشش را کنار بزنید . آنگاه می توانید قسمتهای صدمه دیده از سرمای زمستانه را در‌این فرصت از سال کوتاه کنید . قسمتهای سلامت میتوانند به خیر و خوبی و با سرعت پرورش نمایند و ساقه های شادابی را ساخت کنند .
دستگاه لیزر
آبیاری شاهپسند :
دستگاه لیزر
مقاوم به خشکی است . آب پاشی بیشتراز اندازه موجبگ دستگاه لیزر کاهش دستگاه لیزر دهی گیاه شده و آبیاری منظم , باعث به دستگاه لیزر دهی بهتر این گیاه می شود .

آفات و بیماریها و عوارض :

فرمان روا پسند درختچه ای است که زیر تاثیر بیماری یا این که آفت قرار نمیگیرد .

ولی اگرچه وقت یکبار برگهای گیاه را برای شته ها , شپشک ها و کنه های تار عنکبوتی در اختیار گرفتن کنید . از بیماری های سلطان پسند نیز می توان به برخی بیماریهای قارچی همانند سفیدک پودری و لکه برگی قارچی و پوسیدگی ریشه اشاره کرد . موقعیت سرد و مرطوب و عدم وجود روشنایی کافی از جمله شرایط مساعد در شیوع این بیماری های قارچی است .

آفت سپید بالك دستگاه لیزر خانه نیز از آفات مشترک پاد شاه پسند و دستگاه لیزر کاغذی درختی است که در اغلب بخشها کشور ایران وجود دارد .

انواع دسته ها :

ارقام و هیبرید های مختلفی از فرمانروا پسند وجود دارد که می توان به گیاهان پاکوتاه یا این که خزنده آن اشاره داشت .

عکس هایی دیگر از شاهپسند درختچه ای :

شاهپسند درختچه ای 1 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 1
شاهپسند درختچه ای 2 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 2
شاهپسند درختچه ای 3 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 3
شاهپسند درختچه ای 4 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 4
شاهپسند درختچه ای 5 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 5

شاهپسند درختچه ای 6 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 6
شاهپسند درختچه ای 7 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 7
شاهپسند درختچه ای 8 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 8
شاهپسند درختچه ای 9 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 9
شاهپسند درختچه ای 10 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای دستگاه لیزر پیاز لاله بنفش رقم Negrita