دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil

خرید دستگاه لیزر نامناسب در طی فصل پرورش از عوارض عدم دستگاه لیزر دهی و باز نشدن غنچه هاست .
در دمای ۱۲ – مرتبه بخش های هوایی از لابه‌لا میرود , ولی قسمت های زیرزمینی زنده ما‌نده و با مساعد شدن هوا پرورش خود را استارت می کند .
شایسته ترین دما برای پرورش در در روز ۱۸ تا ۲۰ رتبه و در شب ۱۳تا ۱۶ درجه است . ذیل خیس بودن دمای شبانه نسبت به دمای روزمره در دستگاه لیزر دهی و نیز در بروز رنگ مناسب دستگاه لیزر های صورتی و نارنجی رنگ نقش مهمی دارااست و تنظیم اینگونه دما در محفظه خانگی خلل است . کاهش دمای شبانه بیش ازاین‌حد , سبب ساز سبزرنگ ماندن رنگ دستگاه لیزر ها می گردد . در دمای تحت ۱۲ رتبه , گیاه رنگ پریده و دستگاه لیزر ها چروک می شوند . دردمای ۲۳ درجه گیاه دچار استرس گرما شده و در ۲۸ مرتبه رشد آن متوقف میشود . محیط گرم اعم از عارضه ها عدم دستگاه لیزر دهی آن است .
این گیاه به مکانی روشن با حداقل ۶ ساعت فروغ و روشنایی بدون واسطه آفتاب نیاز داراست . در صورت تابش نوروفروغ مستقیم آفتاب , می بایست گیاه از آب پاشی و رطوبت مناسب خاک برخوردار باشد , در غیراینصورت به گیاه جراحت وارد میگردد .
خاک این گیاه باید بتواند رطوبت را درخود نگه داشته و زود کم آب نشود . عمق دستگاه لیزر دان حداقل ۳۰ سانتیمتر باشد . فقدان مواد غذایی یکی از دلایل عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است .
وسیع ترین طرز تکثیر این گیاه , تقسیم ریزوم ( ساقه زیرزمینی ) است . به مرور فرصت گیاه کوچک های کوچکی که پاجوش می‌باشند , از کنار گیاه مادری و از ساقه زیرزمینی صورت می‌گیرند و موجب ازدحام بوته حساس می شوند . ازدحام گیاه مادری یک کدام از عارضه ها عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است . در اوایل فصل بهار ریزوم را خارج آورده و بعداز پاک کردن خاک اطراف ریشه و ریزوم , آن را تقسیم کرده و هر بخش را که دستکم یک جوانه دارااست , در دستگاه لیزر دانی با خاک مرطوب و در عمق ۵ تا ۱۰ سانتیمتری , به طور عمودی بکارید . کمتر یا بیشتر بودن عمق کاشت , در آتی سبب ساز عدم دستگاه لیزر دهی مناسب گیاه خواهد شد . دستگاه لیزر دان را در جای خنک گذارده و خاک بستر را مرطوب نگه دارید تا گیاه جدید رشد خویش را مقدمه نماید .
میوه رسیده زرد یا نارنجی رنگ می شود . بذرها را از درون آن خارج آورده و پوشش روی آنان را منزه کرده و در بهار بکارید . عمق کاشت بذر می بایست بسیار معدود باشد و صرفا لایه ظرافت از خاک روی بذرها بریزید . دما دلخواه سبز کردن بذر ۲۰ مرتبه است . ۲ تا ۳ سال ارتفاع می‌کشد تا گیاه حاصل از رشد بذر به توان دستگاه لیزر دهی رسد