دستگاه لیزر های رازقی و یاس رازقی

فروش دستگاه لیزر نخل لاتانیا دستگاه لیزر های رازقی و ناامیدی رازقی از تیم نباتات آهک فرار هستند , خاک دستگاه لیزر دان آن‌ها بایستی بکلی فاقد مواد آهکی بوده و چه بسا آبی که به آن ها داده میشود نباید قلیائی و دارنده مواد آهکی باشد .

یأس رازقی

روشهای ازدیاد و انتشار :

نشر با بذر : کاربردی نمی‌باشد .


نشر با قلمه : قلمه ها را بایستی در فصل بهار پیشین از گشوده شدن چشمها و پرورش جوانه ها از شاخه های قوی یک کدام از دو ساله که دستگاه لیزر داشتند , تعیین نمود و آن‌ها‌را به بازه زمانی یک هفته داخل گونی کنفی یا این که پارچه کرباس مرطوبی پیچید و با پاشیدن آب پارچه را مرطوب نگهداشت . در پایان هفته آنان‌را به قلمه های کوچک تقسیم کرد بطوریکه هر قلمه ۳ ـ ۴ چشم داشته باشد . بعد از آن قلمه ها را درون دستگاه لیزر دانهای حاوی شن شسته کاشت و در انتظار شد تا پس از ۵ ـ ۶ هفته که قلمه ها ریشه کافی دادند آنها‌را به دستگاه لیزر دانهای حیاتی که تناسب خاک آن تا قبل از این نام برده شده است انتقال بخشید .

خوابانیدن شاخه : برای این خواسته شاخه های بلند یکی دو ساله نصیب پائین بوته را در اواسط فصل بهار باطن باکس چوبی یا این که دستگاه لیزر دان محتوی شن شسته قابل انعطاف می خوابانند . بطوریکه سرشاخه ها با دو سه جوانه از خاک بیرون باشد . با انجام آب پاشی آراسته پس از چندی از ساقه های باطن شن ریشه های جدید می رویند . شش هفته آنگاه هنگامیکه ریشه ها پرورش کافی یافتند باید شاخه ها را از تحت دستگاه لیزر دان بریده و نهالهای جوان ریشه دار را داخل دستگاه لیزر دانهای حاوی خاک مطلوب که پیش از این نام برده بکارند تا بوته های مستقلی به وجود آیند . معمولا جهت تسریع فعالیت ریشه دادن , قبلی از خوابانیدن ساقه یه خرده از پوست شاخه را که داخل باکس یا این که دستگاه لیزر دان قرار می گیرد با خنجر برش می دهند . باید دانست که چون خوابانیدن شاخه ها در تراز خاک باکس یا این که دستگاه لیزر دان تنها در باب شاخه های زیرین امکان پذیر است و شاخه های فوقانی را نمی‌توان بعلت خطر شکستن بسطح زمین رسانید لذا به‌این جهت شاید دستگاه لیزر دانهای سبک وکوچکتری تهیه و تنظیم نموده ش