دستگاه لیزر های زینتی , علت اشاعه مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه می تواند در مواردی منجر به مرگ شود این در حالی است که مردم سوای توجه به‌این امر مبادرت به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که خوردن داروهای گیاهی می کنند .
خبرگزاری واحد سنجش : انس و صلح و آشتی مردم با گیاهان , سبب ساز به افزایش محافظت دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده است . در کنار جذابیت های حفظ از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , رویش برخی از آن ها میتواند عوارض بدی داشته باشد و مردم غافل از آن , اقدام به تهیه و تنظیم هر دسته گیاهی می نمایند . این در حالی است که در بسیاری از مرزوبوم های جهان گیاهان , تحت عنوان یکی از علل اصلی پیدایش مسمومیت ها بویژه در کودکان ذیل ۵ سال محسوب میگردند

بر اساس گزارش هر ساله انجمن مرکزها کنترل مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیش از ۶۰ هزار مورد مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در این سرزمین گزارش شده‌است , که بیش تر از ۴۰ هزار گزینه آن در کودکان کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل موردها مسمومیت های گزارش شده در‌این گروه سنی است . به عبارتی , گیاهان سمی به عنوان دهمی ادله بروز مسمومیت در کودکان در این کشور محسوب می شوند .

گزارشات به دست آمده از مرکز ها اطلاع رسانی دارو ها و سموم ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان ۱۴۶۴۰ تماس تلفنی مربوط به مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موارد ) در باب مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . حالت اقلیمی و تنوع آب و هوایی در مملکت ما باعث به ساخت تنوع متعددی در اشکال گیاهی شده‌است که این فرمان خویش موجب دسترسی مردم به اشکال گیاهان دارویی و سمی در بخشها وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر میگردد . در سالیان اخیر , افزایش گرایش مردم به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , منجر مصرف گیاهان به صورت ناآگاهانه و خودسرانه – با حدس داشتن قیمت دارویی و به دستگاه لیزر یأس زرد درخت بیماری ها – شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر
مسمومیت با گیاهان در بعضا از مجموعه های سنی و شغلی به ترازو بیشت دستگاه لیزر ری مشاهده میشود و احتمال دارد به طور مسمومیت های اتفاقی و عمدی فیس دهد . همانطور که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در خردسالان ذیل ۵ سال شیوع بیشتری دارااست . کنجکاوی ذاتی کودک ها در این محدوده س دستگاه لیزر نی و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش های گوناگون یک گیاه سمی مثل میوه , دانه و برگ آن , سبب ساز می گردد تا کودک به طور اتفاقی و از روی فضولی مبادرت به بلع قسمت های متعدد یک گیاه سمی کند . دستگاه لیزر

از دید شغلی , بروز مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به جهت تماس اکثر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری دارد . لازم به ذکر است بسیاری از گیاهان دارویی در صورتی که به طور خودسرانه و با مقادیر بیش از حد مصرف شوند میتوانند سبب بروز مسمومیت در بشر شوند . افزون بر آن بعضا از اشکال گیاهان تزیینی مثل دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و نگهداری می گردند هم می‌توانند در صورت مصرف اتفاقی موجب پیدایش مسمومیت در بشر شوند .