دستگاه لیزر یاس زرد رنگ درخت

نام فارسی : نا امیدی زرد رنگ

نام ان دستگاه لیزر یسی &# ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( پاد شاه اشرفی

اسم علمی : Forsythia Intermedia

خانواده : Oleacea

یاس رنگ زرد

درختچه یأس رنگ زرد در اواخر زمستان و اوایل بهار

جور : درختچه خزان دار

اندازه ( متر ) : 2 . 5 ارتفاع * 3 گستردگی

فرم : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : میانگین تا وحشیانه

رنگ برگها : سبز

برگ نا امیدی رنگ زرد

درختچه یأس زردرنگ در فصل تابستان

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : گیاه تاکیدی , پوشش دهنده دیوار , پرچین

رنگ دستگاه لیزر ها : زردرنگ

سرعت رشد : کند تا میانگین

نیاز به آبیاری : متوسط

مقاومت به سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

غنچههای نا امیدی زرد رنگ

توضیحات در امر گیاه نا امیدی رنگ زرد :

یاس زرد از جمله درختچه های زینتی است که به فراوانی در باغهای جمهوری اسلامی ایران منفعت می شود . در اوخر فصل زمستان در اکثر وقت ها شهرها هم پا با به ژاپنی آمدن بهار را نوید می دهد . شاخه های عریان و بی برگ درختچه یک دفعه در اواخر اسفند یا این که اوایل بهار مملو از شکوفه های زرد رنگ و طلایی میگردد و دقت هر بیننده ای راجلب می کند . پس از اتمام دستگاه لیزر دهی با ایجاد برگهای بیضی شکل کشیده میان بقیه درختچه ها و گیاهان در محوطه سازی تا بهار سال آنگاه محو می‌شود . بعد از دستگاه لیزر دهی بهتر است شاخه های کم آب و مرده حذف و هرس شوند . از گیاهان مقاوم به آفات و بیماریها و در اکثر زمان ها خاکها رویش و نمو میکند . در طراحی پوشش گیاهی محوطه سازیها میتوان از درختچه یأس زردرنگ به عنوان گیاه حاشیه ای یا این که گیاه پرچینی یا تک کاشت به کارگیری کرد .

یأس رنگ زرد در فضای سبز

طریق های انتشار و ازدیاد یاس رنگ زرد :

نا امیدی زرد رنگ به راحتی از روش قلمه های خشبی در خزانه در اوایل فصل بهار و یا این که قلمه های علفی تنظیم شده در اواخر بهار انتشار می شود .

عکس هایی دیگر از ناامیدی زرد رنگ :

نا امیدی زردرنگ 1
ناامیدی زرد 1
یاس زرد 2
یأس زردرنگ 2
یاس رنگ زرد 3
یأس رنگ زرد 3
یأس رنگ زرد 4
ناامیدی زرد 4
درختچه ناامیدی زرد 5
درختچه یاس رنگ زرد 5
درختچه ناامیدی زرد 6
درختچه یأس زرد 6
درختچه ناامیدی زردرنگ 7
درختچه ناامیدی رنگ زرد 7
درختچه یاس زرد رنگ 8
درختچه نا امیدی رنگ زرد 8
درختچه یأس رنگ زرد 9
درختچه ناامیدی رنگ زرد 9
درختچه نا امیدی رنگ زرد 10
درختچه ناامیدی رنگ زرد 10
درختچه یأس رنگ زرد 11

درختچه نا امیدی زرد 11
درختچه نا امیدی زردرنگ 12
درختچه ناامیدی زرد 12
درختچه ناامیدی زردرنگ 13
درختچه ناامیدی رنگ زرد 13
درختچه ناامیدی زرد رنگ 14
درختچه یأس رنگ زرد 14
درختچه یاس زرد رنگ 15
درختچه نا امیدی رنگ زرد 15
درختچه یأس زرد رنگ 16
درختچه نا امیدی زرد رنگ 16
درختچه ناامیدی زردرنگ 17
درختچه یاس زرد 17
درختچه یاس زردرنگ 18
درختچه ناامیدی زرد رنگ 18
درختچه ناامیدی زرد 19
درختچه نا امیدی زرد رنگ 19
درختچه یاس زرد رنگ 20
درختچه نا امیدی زرد 20