فرم دستگاه لیزر آذین

بذر داوودی
بذر داوودی

بر طبق شکل و , بعضی از صورت های متداول دستگاه لیزر آذین به طور تجاری رشد داده می شوند به طور پایین طبقه بندی میشوند :

1 . دستگاه لیزر آذین کم لبریز ( Single ) : شبیه آفتاب گردان و متشکل از 5 سطر دستگاه لیزر چه های شعاعی پهن است که در اطراف صفحه مرکزی زرد با مرکز سبز قرار دارند .

داوودی کم لبریز
داوودی ناچیز لبریز

2 . دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به نوع معدود لبریز شباهت دارد و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و وضعیت پررنگ و بالشتک مانند داراست . دستگاه لیزر چه های لوله ای ( مرکزی ) آن می تواند نیز رنگ یا این که دارنده رنگی گوناگون از دستگاه لیزر چه های کناری باشد .

داوودی آنمونی
داوودی آنمونی

3 . دستگاه لیزر آذین منگوله ای ( Pompon ) : تماما لبریز لبریز بوده و حالتی کروی و توپی شکل داشته که به جهت دستگاه لیزر های کناری کوتاه و یکنواخت آن هست . شکل آن از قرینه ای بدون نقص برخوردار بوده و مرکز دستگاه لیزر چشم نمی‌شوند . این دستگاه لیزر آذین در سه مقدار قابل رؤیت است .

داوودی منگوله ای
داوودی منگوله ای

تکمه های کوچک که قطر آن cm4 یا قدری کمتر است .

میانگین که قطر آن cm4 – 6 است .

بزرگ که قطر آن cm6 – 10 است .

4 . دستگاه لیزر آذین تزیینی ( ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( فرمانروا اشرفی ) : مشابه نوع منگوله ای است زیرا در شالوده از دستگاه لیزر های شعاعی تشکیل‌شده شده‌است اما ردیف های بیرونی طویل تر از دستگاه لیزر های میانی می باشند و شکلی مسطح و غیر متقارن به دستگاه لیزر وارد میکنند . این دستگاه لیزر ها در اندازه های متوسط و والا دیده می‌شوند .

داوودی
داوودی

5 . گونه دستگاه لیزر درشت : دراین باره قطر دستگاه لیزر ها چه بسا بیشتر از 10 سانتی متر بوده و به اشـکال گوناگـون طبقه بندی میگردند . دستگاه لیزر های مرکزی در اغلب فرم ها چندان واضح نمی باشد . اشکال مختلف آن مشتمل بر موردها زیر است :

Incurved : دستگاه لیزر ها تماما پر مالامال و کروی صورت می‌باشند و دستگاه لیزر های کناری نیز مقدار دستگاه لیزر های مرکزی می‌باشند و در سمت بالا و درون خم می شوند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Fully Reflexed : دستگاه لیزر ها کاملا مالامال پر و کروی صورت بوده , دستگاه لیزر چه های شعاعی از تاج هر دستگاه لیزر باز شده و به سوی زیر و داخل خم شده و با ساقه تماس می یابند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Reflexed : دستگاه لیزر ها کاملا مالامال مالامال و کروی و مشابه جور Fully Reflexed است البته تراکم آن کمتر بوده و به صورت چتر است .