فروش درختچه ماگنولیا زمستانه دستگاه لیزر

درختچه کاشت بیشتراز 60هزار بوته از انواع دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه ( مگنولیا ) زمستانه ( استکانی , لاله ای ) با اسم علمی : Magnolia soulangiana
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( طول 1 متر ) 28 , 000 تومان
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه سپید ( ارتفاع 1 متر )
تماس حاصل نمایید
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( طول 2 . 5 متر )
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه سفید ( ارتفاع 2 . 5 متر )

1
بیشتر به سبد خرید
تولید ها مشابه
فروش درختچه ( پیوندی ) مورد
فروش درختچه ( پیوندی ) مورد
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
30 , 000 تومان
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
10 , 000 تومان
فروش درختچه یأس هلندی
فروش درختچه ناامیدی هلندی
8 , 000 تومان
فروش درختچه ( پیوندی ) موضوع
فروش درختچه ( پیوندی ) گزینه
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز رنگ ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش تیم درختان و درختچه های فضای سبز و تنومند
تعریف محصولبرچسب هانظرات
نام پارسی : ماگنولیا زمستانه , مگنولیا استکانی , مگنولیا لاله ای

نام ان دستگاه لیزر یسی : Saucer magnolia

اسم علمی : Magnolia soulangiana

خانواده : Magnoliaceae

این گونه ماگنولیا خزان دار بوده و در آخرها زمستان تولید دستگاه لیزر های درشت و قشنگی می نماید . دستگاه لیزر ها به رنگ سفید تا قرمز‌رنگ دیده میشود و قبل از برگ ها گشوده میگردند .

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا زمستانه بنفش در عصر دستگاه لیزر دهی ( اسفند و فروردین )

در اوایل بهار در شکل وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها احتمال دارد در اثر سوز‌و‌سرما زیان ببینند به‌این خیال و خاطر بهتر است در حوزه‌ کاشت این مورد مد نظر قرار گیرد . در زمستان برگ ها خزان می کنند و تنه و شاخه های عریان خاکستری نمایان میگردند .

مگنولیا سفید

مگنولیا زمستانه سفید

ریشه های ماگنولیا نزدیک سطح خاک است و در هنگام فعالیت کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت زیان نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال پاره ای حساس بوده و حتمی است هنگام کاشت گیاه به صورت دستگاه لیزر دانی و یا کیسه ای منقل شود . از این گیاه می توان در نقاط تاکیدی درون چمن کاری ها به خوبی استفده کرد و یا در ادغام با بقیه درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در صورت گزینش هرس مناسب این گیاه به صورت درختچه یک‌سری تنه ای نیز قابل پرورش است .

غنچه مگنولیا سپید

ازیاد و نشر :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه شبیه ماگنولیا ی تابستانه می‌باشد . قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در آخرها بهار تهیه می شوند به راحتی ریشه دار میشوند . به ویژه در‌حالتی که ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای روش دیگر برای انتشار این مدل ماگنولیا هست .

بذر ماگنولیا زمستانه

عکس هایی دیگر از ماگنولیا زمستانه ( استکانی ) :