هرس : به خیال و خاطر کنترل رویش زياد و به مراد توليد دستگاه لیزر بيشتر

هرس : به حافظه در اختیار گرفتن رویش زياد و به منظور توليد دستگاه لیزر بيشتر , هرس ساليانه انجام ميگيرد . در هر سال , دو نوبت هرس بايستي صورت بپذیرد :
1 – هرس پائيزه
2 – هرس زمستانه هرس پائيزه در مهر ماه رخ مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي سال جاري تا 30 سانتي متري شاخه اصلي جدا مي شوند و بايستي4 تا 6 برگ روي هر شاخه باقي گذاشته شود . هرس زمستانه در آخرها فصل زمستان ( بهمن ماه يا اسفند ماه ) شکل مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي جانبي را قطع مي نمایند به طوري که باقيمانده ي شاخه داراي 2 تا 3 جوانه باشد . اين جوانه ها تبديل به دستگاه لیزر خواهند شد . دستگاه لیزر ها در اين درختچه در شاخه هاي سال گذشته پديدار مي شوند و در طي هرس کردن نبايد شاخه ها را به طور کامل انقطاع نماييم . بلکه بايستي 2 تا 3 جوانه باقي بگذاريم .

آفات و بيماري ها : گاهي تایم ها بيماري لکه برگي به اين گياه هجوم مي نماید . قارچ هاي عسلي و حشره‌ها مکنده اي چون شته ها و شپشک ها نيز به اين گياه آسيب مي رسانند . مشکلات محيطي و فيزيولوژيکي گياه دستگاه لیزر يسين به خاک هاي گچي و آهکي حساسيت دارااست . خاک هايي با PH قليايي براي اين گياه دلخواه نيستند . فقدان آهن و فسفر و پتاسيم خاک به اين گياه صدمه مي رساند و سبب ساز کاهش تعداد دستگاه لیزر ها مي شود و همان گونه که ذکر شد يخبندان هاي بهاره منجر ريختن دستگاه لیزر هاي آن مي شود .


پیچ گیلیسین

تکثير به چندين نحوه دستگاه لیزر يسين را مي توان تکثير نمود : 1 – ( قلمه ) قلمه چوبي يا قلمه نيمه چوبي را از شاخه هاي جانبي در ابتدا يا اواسط تابستان تهيه مي کنند و در خزانه قرار مي دهند . 2 – ( خوابانيدن ) خوابانيدن سر شاخه ها در پاييز شکل مي گيرد . 3 – ( پيوند زدن ) خط مش تجاري تکثير دستگاه لیزر يسين است که در اوايل فصل بهار شکل مي گيرد . 4 – ( بذر ) بذرها داراي خواب نيستند و جوانه زني شان به خوبي فیس مي گيرد . در فروردين يا ارديبهشت مي بضاعت و توان بذر ها را کاشت . ولی خيس کردن بذور به زمان 24 ساعت در آب گذشته از کاشت , جوانه زني را سرعت مي بخشد . بذر هايي که مربوط به سال جاري می‌باشند بهترين جوانه زني را دارا‌هستند و با گذشت دوره , تخت‌گاز قوه ناميه شان کاهش مي يابد .

عکس هایی دیگر از پیچ گیلیسین :

پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 2
پیچ گیلیسین 2
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 18
پیچ گیلیسین 18
پیچ دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در اندازه های گوناگون