هرس : به یاد کنترل پرورش زياد و به مراد توليد دستگاه لیزر بيشتر

هرس : به خیال و خاطر در دست گرفتن پرورش زياد و به منظور توليد دستگاه لیزر بيشتر , هرس ساليانه انجام ميگيرد . در هر سال , دو نوبت هرس بايستي صورت پذیرد :
1 – هرس پائيزه
2 – هرس زمستانه هرس پائيزه در مهر ماه شکل مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي سال جاري تا 30 سانتي متري شاخه اصلي قطع مي شوند و بايستي4 تا 6 برگ روي هر شاخه باقي نهاده شود . هرس زمستانه در اواخر زمستان ( بهمن ماه يا اسفند ماه ) صورت مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي جانبي را جدا مي نمایند به طوري که باقيمانده ي شاخه داراي 2 تا 3 جوانه باشد . اين جوانه ها تبديل به دستگاه لیزر خواهند شد . دستگاه لیزر ها در اين درختچه در شاخه هاي سال پیشین پديدار مي شوند و در طي هرس کردن نبايد شاخه ها را به طور کامل جدا نماييم . بلکه بايستي 2 تا 3 جوانه باقي بگذاريم .

آفات و بيماري ها : گاهي زمان ها بيماري لکه برگي به اين گياه حمله مي کند . قارچ هاي عسلي و حشرات مکنده اي چون شته ها و شپشک ها نيز به اين گياه آسيب مي رسانند . مشکل‌ها محيطي و فيزيولوژيکي گياه دستگاه لیزر يسين به خاک هاي گچي و آهکي حساسيت دارد . خاک هايي با PH قليايي براي اين گياه دلخواه نيستند . کمبود آهن و فسفر و پتاسيم خاک به اين گياه صدمه مي رساند و باعث کاهش تعداد دستگاه لیزر ها مي شود و همان طور که ذکر شد يخبندان هاي بهاره سبب ساز ريختن دستگاه لیزر هاي آن مي شود .

پیچ گیلیسین

تکثير به چندين راه و روش دستگاه لیزر يسين را مي قدرت تکثير نمود : 1 – ( قلمه ) قلمه چوبي يا قلمه نيمه چوبي را از شاخه هاي جانبي در صدر يا میانه فصل‌تابستان تهيه مي کنند و در بانک قرار مي دهند . 2 – ( خوابانيدن ) خوابانيدن رمز شاخه ها در پاييز شکل مي گيرد . 3 – ( پيوند زدن ) راه تجاري تکثير دستگاه لیزر يسين است که در اوايل بهار چهره مي گيرد . 4 – ( بذر ) بذرها داراي خواب نيستند و جوانه زني شان به خوبي شکل مي گيرد . در فروردين يا ارديبهشت مي توان بذر ها را کاشت . البته خيس کردن بذور به زمان 24 ساعت در آب قبل از کاشت , جوانه زني را سرعت مي بخشد . بذر هايي که مربوط به سال جاري میباشند بهترين جوانه زني را دارند و با گذر کرد دوران , با‌گاز قوه ناميه شان کاهش مي يابد .

عکس هایی دیگر از پیچ گیلیسین :

پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 2

پیچ گیلیسین 2
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 18
پیچ گیلیسین 18
پیچ نحوه هرس کردن دستگاه لیزر کاغذی :