کنترل و ممنوعیت ها دستگاه لیزر

کنترل و ممنوعیت ها

در ماه اوت , 2016 اتحادیه اروپا فروش سنبل آبی را دراین انحادیه ممنوع کرد .
کنتر دستگاه لیزر ل شیمیایی
کنترل شیمیایی سنبل به جهت اثرات طولانی بازه آن بر دور و اطراف زیست و تندرست بشر فراوان دلخواه نیست . استفاده از علف کش نیاز به تایید ظریف از سازمانهای متفاوت دارااست . سود از علف کش های شیمیایی صرفا درباره‌ی رویش شدید سنبل آبی رنگ منفعت می گردد . با این وجود , برنده ترین رویه سود از علف کش است که برای بخشها کوچک آلوده و کثیف سنبل آبی‌رنگ استفاده می گردد عدم استفاده از علف کش در مرحله پهناور برای در اختیار گرفتن سنبل آبی رنگ بدین عامل است که در بخشها بزرگتر , قطعات بزرگ از سنبل آبی به احتمال بسیار میتوانند به صورت قطعات کوچکتر در آمده و مجدد رشد و توسعه یابند .
دستگاه لیزر

علا دستگاه لیزر وه بر این , بهره ا ز علف کش مقرون به صرفه خیس و معدود زحمت تر از در دست گرفتن مکانیکی است با این وجود , می تواند به اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری باعث شود زیرا این سم میتواند به سیستم آب زیرزمینی نفوذ کرده و می‌تواند نه صرفا چرخه آب در یک اکوسیستم را تحت تاثیر قرار دهد بلکه تاثیر منفی روی سیستم محلی آب و سالم آدم داشته باشد
دستگاه لیزر
همینطور قابل توجه است که استفاده از علف کش ها فقط بر روی سنبل تاثیر نمیگدارد و مدل کیستون و موجودات مهم مثل ریز جلبک قادر است از سموم علف کش هلاک شوند . تنظیم شیمیایی سنبل آب را می توان با سود از علف کش های معمول مثل 2 , 4 – D , علفکش و دیکووات انجام میشود . علف کش ها بر روی برگ دستگاه لیزر سنبل آب اسپری و منجر به تغییرات مستقیمی در فیزیولوژی آن‌ها میگردد . به کار گیری از علف کش شناخته شده تحت عنوان 2 , 4 – D دستگاه لیزر باعث به مرگ سنبل از روش مهار پرورش سلول از بافت نو و آپوپتوز سلولی می شود . علف کش شناخته شده تحت عنوان دیکووات نمک برمید مایع که با گاز قادر است در برگهای دستگاه لیزر سنبل آبی نفوذ کرده و باعث به عدم کار فوری سلول های گیاهی و فرآیندهای سلولی شود . برای علف کش دستگاه لیزر یفوسیت سمیت معدود تری نسبت به علف کش های دیگر داراست و سبب نابودب لایه سنبل آبی درحدود سه هفته می شود . علامت ها این علف کش بعداز سود بر روی گیاه عبارتند از پژمردگی گیاهان و یک تغییر تحول رنگ برگها به زردرنگ که در غایت منجر به فروپاشی گیاه منتهی میگردد .
در اختیار گرفتن فیزیکی دستگاه لیزر

حذف مکانیکی به عنوان شایسته ترین راه حل کوتاه دوران برای نشر از گیاه محسوب می شود .
در اختیار گرفتن فیزیکی است به وسیله اتومبیل آلات زمینی مانند جرثقیل سطل و یا با اتومبیل آلات شناور منحصر به فرد انجام میگسرد که مثل بیل مکانیکی می‌توانند بافت و لایه ایجاد شده توسط سنبل آبی‌رنگ را پاره کرده و آنها را جمع آوی کنند &# دستگاه لیزر پیاز کروکوزمیا ;