۲۱۸ مدل نظیر ” دستگاه لیزر چای

شناخته شده , اما آنچه از شایسته ترین گونه ها و واریته ها که در باغات کشورهای اروپایی مثل : فرانسه کاشته شده نگهداری میشود تقریبا در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دسته و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای دستگاه لیزر سرخ بتوانند نژاد هر واریته را مشخص نموده و بدانند هر واریته که تازه بدست می‌آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها به‌وجود آمده ,

توده بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان مخصوص این دستگاه لیزر , آنها را دسته بندی کرده اند که مهم‌ترین از همه آنان مدل بندی زیر است که قضیه اعتنا بیشتری می باشد : ۱ – دستگاه لیزر های سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس ( دستگاه لیزر دستگاه لیزر خرید نخل سیکاس ( de france ) ۲ – نسترن ( اکلانتیِرEglantier ) ۳ – دستگاه لیزر چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the ) ۴ – دستگاه لیزر سرخ جمهوری اسلامی ایران ( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse ) ۵ – دستگاه لیزر سرخ با دستگاه لیزر های مختلف ( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta ) ۶ – دستگاه لیزر سرخ مینیاتور ( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – دستگاه لیزر سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دو دستگاه لیزر دستگاه لیزر رُز دو رگِه شارل دو دستگاه لیزر ( Charle de Gaulle ) این نوع بندی از نظر نژادی دستگاه لیزر سرخ بوده اما نسبت به وقت دستگاه لیزر دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا این که پیچندگی آنان در تجارت جور بندی دیگری کرده اند که چون بیشتر گزینه احتیاج و توجه کسانی است که بکاشتن و پرورش این دستگاه لیزر عشق دارا‌هستند ,

این گونه بندی در اینجا شرح داده می‌شود . ۱ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه دستگاه لیزر درشت . ۲ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر کوچک . دستگاه لیزر سرخ های بوته کُرپه ( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons ) 3 – دستگاه لیزر سرخ های رونده . ۱

– دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر درشت : الف – گونه مدام دستگاه لیزر ها ( رِمونتانت Remontants ) : شامل ۸ نوع ( منظور از مدام دستگاه لیزر ها آندسته از دستگاه لیزر سرخهائی است که بهار و فصل تابستان تا وسط پائیز متناوبآ دستگاه لیزر وارد می کنند ) .

ب – دسته دورگه های مدام دستگاه لیزر : شامل دو محرمانه و رویهمرفته ۲۲ دسته گوناگون نظیر دستگاه لیزر های سرخ ” مادام البرت باربیه ” با دستگاه لیزر زیبای درشت و خوش ادغام به طور کامل پُرپَر , برنگ زردرنگ شُتُری که مغز آن زردرنگ آلوئی و در سال های نزدیک به ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – دسته دارای شهرت به دستگاه لیزر چای : شامل ۱۲ دسته .

د – نوع دورَگِهِ چای : دارای ده سِری مختلف مشتمل بر ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) دستگاه لیزر درشت نصفه پُرپَر با دستگاه لیزر برگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که وسط آن شنجرفی و پشت دستگاه لیزر برگها شنجرفی مایل به نارنجی رنگ خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری دستگاه لیزر چای ( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy )

منبع : کشور ایران ناز