درخت آهن ( آنجیلی ) با نام علمی : parrotia persica دستگاه لیزر

نام پارسی : درخت آهن ( انجیلی ) , آسوندار

نام ان دستگاه لیزر یسی : persian ironwood

اسم علمی : parrotia persica

خانواده : hamameliclaceae

درخت آهن در فصل بهار

درخت انجیلی در فصل بهار

انجلیلی یا درخت اهن مستقر کشور ایران است و در بیشه های شمال متفرق است . طول این درخت بعضی وقتها به 25 متر نیز می‌رسد . برگ ها به طول 12 سانتیمتر و پهنا 6 سانتیمتر میباشند کناره برگ ها مواج بوده و تا اواسط برگ دندانه دار است .

درخت آهن آسوندار در اواخر تابستان

انجیلی در فصل تابستان
دستگاه لیزر
پوست تنه به رنگ قهوه ای خاکستری بوده و کم کم به طور پوسته از تنه جدا میگردد . دستگاه لیزر ها فارغ از دستگاه لیزر برگ می باشند و پرچم ها به رنگ قرمز در اواخر زمتان یا اوایل فصل بهار بر روی درخت ظواهر میگردند . عادت رویش این درخت برخ دستگاه لیزر ی زمان ها ان را به صورت درختچه نمایان می نماید . ازدیاد ان از روش بذر و پاجوش انجام می‌گیرد . درختی است مقاوم در برابر اتش سوزی . انجیلی بیشترطالب خاک های مرطوب و عاری از آهک است .

درخت دستگاه لیزر انجیلی در پاییز

انجیلی دستگاه لیزر در پاییز

این درخت دستگاه لیزر را می اقتدار با هرس و تربیت دلخواه به فرم درختچه هم در آورد . پاجوش های تولیدی این قابلیت را بوجود میاورد تا درختی یکسری تنه ای از ان به دست آورد . به صورت یک درخت منحصر و تاکیدی و یا برای ساخت پرچین و یا به منظور خلق مناظر پاییزی از ان استفاده کرد .

برگ درخت انجیلی

ازدیاد و نشر :

بذرها برای جوانه زنی مستمند 5 ماه تیمار گرمایی به همراه نوسانات دمایی و آنگاه 3 ماه تیمار سرمایی در دمامی 4 رتبه سانتیگراد هستند . موفقیت قلمه های علفی تابستانه بیشتر از قلمه های خشبی زمستانه است . قلمه ها ی علفی تابستانه با 1000ppm IBA و 50 % الکل تحت موقعیت مه افشانی نتایج قابل قبولی نشان خواهند اعطا کرد .

بذر درخت انجیلی

بذر درخت انجیلی

عکس هایی دیگر از درخت انجیلی ( آهن , آسوندار ) :

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 18
انجیلی ( آهن , آسوندار ) http://iranrotec.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/