دستگاه لیزر درختچه افرا سلطنتی ( نروژی )

نام فارسی : ماگنولیا ( مگنولیا ) تابستانه

نام ان دستگاه لیزر یسی &# http://iranrotec.ir/%d8%ad%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/

نام علمی : magnolia grandiflora

خانواده : magnoliaceae

مگنولیا تابستانه همیشه سبز

یک کدام از درختان خوش دستگاه لیزر مدام سبز و دستگاه لیزر دار میباشد که در شکل تعیین مکان مناسب و حفاظت از سرمای دشوار زمستان می تواند به یک درخت خوش منظر در تمام فصول تبدیل شود .

دستگاه لیزر های بزرگ فنجانی این گیاه به رنگ سفید کرمی در تابستان گشوده میگردند . گیاهان حاصل از بذر احتمال دارد تا 10 سال دستگاه لیزر ندهند ولی گیاهان پیوندی بعداز 2 – 4 سال فراهم دستگاه لیزر دهی می گردند .


ریشه های این گیاه ممکن است به پیاده‌رو نزدیک درختان اسیب برساند . تاج متراکم این گیاه منجر سایه اندازی بی نقص و در نتیجه از پرورش کامل دستگاه لیزر ها در داخل تاج و همچنین تحت درخت توقف می نماید مگر این‌که مکان کاشت درخت طوری گزینش شود که در طول روز پاره ای نوروروشنایی آفتاب دریافت کند . ماگنولیا از جمله درختانی است که تحت عنوان گیاه تاکیدی در فضاهای چمن کاری شده سود می شود .

این درخت به شته ها و شپشک ها مقداری حساسیت نشان می دهد .

ازیاد و تکثیر :

بذر مگنولیا تابستانه

بذرها بعداز رسیدن در فصل‌پاییز خوبتر است گردآوری شوند و بعد از منزه شدن لازم است بلافاصله کاشته شوند . در غیر این شکل برای کاشت فصل بهار بذر ها تهی دست 2 – 3 ماه تیمار سرمایی ( 4 سکو سانتیگراد ) می باشند . قلمه های نصفه خشبی بعد از تیمار با 5000 – 2000 ppm IBA در حالت پا گرما مه افشانی ریشه دار می شوند . علاوه بر نشر از طریق پیوند ماگنولیا به طرز خوابانیدن کپه ای نیز ازدیاد میگردد .

عکس هایی دیگر از مگنولیا تابستانه :

مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 1 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 1 )
برگ مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 2 )
برگ مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 2 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 3 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 3 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 4 )
مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 4 )
بذر مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 5 )
بذر مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 5 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 6 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 6 )
مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 7 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 7 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 8 )
مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 8 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 9 )
مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 9 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 10 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 10 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 11 )
مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 11 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( همیشه سبز ) ( 12 )
دستگاه لیزر مگنولیا تابستانه ( مدام سبز ) ( 12 )