دستگاه لیزر ماگنولیا ستاره ای

این دسته ماگنولیا خزان دار بوده و در اواخر زمستان تولید دستگاه لیزر های درشت و قشنگی به صورت ستاره می نماید . دستگاه لیزر ها به رنگ سفید دیده میشود و قبلی از برگ ها باز میشوند .

مگنولیا ستاره ای در فصل بهار

مگنولیا ستاره ای در فصل دستگاه لیزر دهی ( اواخر فصل زمستان , اوایل فصل بهار )

در اوایل فصل بهار در شکل وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها احتمال دارد در اثر سوز و سرما ضرروزیان ببینند به این یاد بهتر است در حوزه‌ کاشت این مورد مورد علاقه قرار گیرد . در فصل‌زمستان برگ ها خزان می نمایند و تنه و شاخه های برهنه خاکستری نمایان می شوند .

مگنولیا ستاره ای در تابستان زمان برگدهی

مگنولیا ستاره ای در عصر برگدهی ( تابستان )

ریشه های ماگنولیا نزدیک سطح خاک است و در هنگام کار کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت زیان نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال پاره ای حیاتی بوده و واجب است هنگام کاشت گیاه به صورت دستگاه لیزر دانی و یا این که کیسه ای منقل شود . از این گیاه می توان در نقاط تاکیدی درون چمن کاری ها به نیکی استفده کرد و یا در ترکیب با بقیه درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در صورت تعیین هرس دلخواه این گیاه به صورت درختچه یکسری تنه ای نیز قابل رویش است .

ازیاد و انتشار :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه مشابه ماگنولیا ی تابستانه میباشد .

البته تکثیر مگنولیا ستاره ای از روش لینک بر روی اساس مگنولیا بنفش بذری صورت می‌گیرد .

قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در اواخر بهار تنظیم میگردند به راحتی ریشه دار میگردند . مخصوصا اگر ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای شیوه دیگر برای انتشار این نوع ماگنولیا است .

مگنولیا ستاره ای 1
مگنولیا ستاره ای 1
مگنولیا ستاره ای 2
مگنولیا ستاره ای 2
برگ ستاره ای در تابستان 3
برگ ستاره ای در فصل‌تابستان 3
مگنولیا ستاره ای 4
مگنولیا ستاره ای 4
مگنولیا ستاره ای 5
مگنولیا ستاره ای 5
مگنولیا ستاره ای 6
مگنولیا ستاره ای 6
مگنولیا ستاره ای 7
مگنولیا ستاره ای 7
مگنولیا ستاره ای 8
مگنولیا ستاره ای 8
مگنولیا ستاره ای 9
مگنولیا ستاره ای 9
مگنولیا ستاره ای 10
مگنولیا ستاره ای 10
مگنولیا ستاره ای 11
مگنولیا ستاره ای 11
مگنولیا ستاره ای 12

مگنولیا ستاره ای http://iranrotec.ir/cnc-engraving-machine/