دستگاه لیزر Cerato

دستگاه لیزر ی است بنفش متمایل به آبی‌رنگ که اصل آن در هیمالیا و به صورت وحشی است . دوره رویش آن فصل تابستان بوده و برای کسانی اثرگذار است که اطمینان به تصمیمات خویش ندارند و دایم از http://iranrotec.ir/cnc-engraving-machine/ و همواره نیازمند به تایید سایر افراد میباشند . آن‌ها در ظاهر زیاد بی آلایش و دارای هویت ضعیفی می‌باشند و تمرکز کمی دارا هستند .
افراد پس از منفعت از دستگاه لیزر Cerato بسیار مشتاق به یادگیری و فضولی می‌شوند و بضاعت و توان جمع‌آوری اطلاعات , سازماندهی و سود از آن‌ها‌را به دست می‌آورند . همینطور خود را پذیرفته و به خویشتن اعتماد می نمایند و در تصمیمات‌شان پایدار میمانند .
دستگاه لیزر Pine
برای اشخاصی به عمل می‌رود که اکثر وقت ها احساس گناه و خود را سرزنش می نمایند , درونگرا میباشند , بخش اعظم به محدودیت‌ها اعتنا دارا‌هستند تا توانایی‌های‌شان , همواره خود را با تصورات منفی تخریب می نمایند و احساس بی‌ارزشی و تحت دست بودن دارا‌هستند .
دستگاه لیزر Holly
برای اشخاصی اثرگذار است که شم حسادت و کینه ورزی و عناد در همگی سطوح دارا هستند , همیشه ناراضی و کلافه و شاکی میباشند , منفی و مشکوک به کلیه چیز نگاه میکنند , دائم سایرافراد را باطن خود تحقیر می‌نمایند , مدام عصبانی , بدخلق و بدخو می‌باشند .
دستگاه لیزر Beech

برای افرادی مطلوب است که کردار و روش منتقدانه , متکبرانه و خودبین دارا‌هستند و نمی‌توانند حیث دیگر افراد را تحمل کنند . آن‌ها همیشه بر مسند قضاوت نسبت به سایر افراد نشسته و صرفا خطاهای دیگر افراد را میبینند و از دیدن نتایج مثبت ناتوانند . همچنین دارنده اصول مشخص و معلوم , ثابت و کوته‌نظرانه و رفتارهای خشک و بدون شوخی می‌باشند , تصمیم به کناره گیری دارا هستند , روش صحبت زدن‌شان به طور والد سختگیر است و شرایط سخنرانی دارااست و دوست دارند بر سایرافراد چیره و مسلط باشند . این اشخاص با منفعت از دستگاه لیزر «Beech» بضاعت و توان ادراک الگوهای رفتاری و انفرادی سایر افراد را پیدا میکنند و افرادی بردبار و شکیبا میشوند .
دستگاه لیزر Red chestnut
منحصربه‌فرد اشخاصی است که دائم هراس و نگرانی برای اشخاص دیگر دارا هستند , نگران خطاها دیگران میباشند دایم از سایر محافظت و محافظت مینمایند , بیشتراز حد فداکار و قربانی می باشند و دایم فکر‌می کنند در حالتی که دیر مبادرت نمایند , ممکن است اتفاق بدی برای یک کدام از اشخاص خانواده‌شان بیفتد .
آن‌ها دایم اتفاقات وحشتناکی را که احتمالا برای دیگر افراد صورت دهد , تصور می نمایند . به بچه‌ها مرتب هشدار می‌دهند که مواظب باشند . در صورتی‌که مادرند , مادرانی نگران و مدام دلواپس فرزندان خویش می باشند و شخصیت دوچندان وابسته‌ای دارا‌هستند , این افراد پس از منفعت دستگاه لیزر Red chestnut توانایی‌های تحت را پیدا می‌نمایند :
در موقعیت سخت توانایی ساخت اذهان مثبت , امنیت , تندرستی , تندستی و شهامت در سایر افراد
توانایی جهت دهی و تاثیر مثبت برای دیگرافراد از منش به دور و نزدیک
مراقبت خونسردی در موارد ضروری و حفظ حالت فیزیکی و فکری
معاش آنلاین